Deklaracja dostępności

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://mos.sosnowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zamieszczone zdjęcia nie posiadają opisu
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu ( widoczny okrągły symbol na niebieskim tle z prawej strony ) a w nim:

  • tryb kontrastowy,
  • tryb czarno – biały,
  • możliwość zmniejszania liter,
  • możliwość powiększenia liter,
  • zaznaczanie nagłówków,
  • zaznaczanie odsyłaczy.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 29 marca 2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) 94,91 %.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Rotkegel
e-mail: b.rotkegel.mos@gmail.com

lub skontaktować się z sekretariatem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego: 

email: mos@sosnowiec.edu.pl
telefon: 32 299-73-39
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy al. Mireckiego 4, 41-209 Sosnowiec

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajdujące się od ulicy Moniuszki. Od parkingu do wejścia głównego zlokalizowany jest podjazd  dla niepełnosprawnych. Dwa kolejne wejścia znajdują się od stadionu. Są pozbawione schodów. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie obiektu znajduje się parking na którym brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada windy.

W budynku na parterze znajdują się w każdej szatni toalety i prysznice dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych (sygnalizacja alarmowa, dodatkowe uchwyty).

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.